Πληροφορίες για Visa

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή στην Ελλάδα. Κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Enterprise Greece στις ακόλουθες γλώσσες: